Home >> Balloonist >> 열기구 등록현황
 
아래현황은 항공법 제 23조 1항에 의하여 서울지방항공청에 신고된 열기구임.

자료출처 : 서울지방항공청 항공검사과

순번 신고번호  모 델  최초신고일자  현소유자  비  고
1 S-5001 AX8-105S2 93.11.04 정금택 장비노후화
2 S-5002 FIRE FLY 7-15 93.12.30 문명호 장비노후화
3 S-5003 FIRE FLY7-15 93.12.30 문명호 장비노후화
4 S-5004 AX-6 93.12.30 정금택 안전기준검사준비중
5 S-5005 RAVEN S-49A 94.01.14 김동훈 안전기준검사완료
6 S-5007 AX7-77 94.02.03 함준식 장비노후화
7 S-5008 AX7-77 94.02.03 윤혁기 장비노후화
8 S-5009 RAVEN S-55A 94.04.08 이천환 안전기준검사완료
9 S-5010 AX-10 94.07.07 최성용 장비노후화
10 S-5011 M-78 95.06.30 권구관 장비노후화
11 S-5012  S-71A  05.10.31 유준환 말소
12 S-5019 HAIN-AX7-B 99.04.17 김성호 장비노후화
13 S-5025 HAIN-AX7-B 99.04.17 김성호 장비노후화
14 S-5033 HAIN-AX7-B 99.04.17 김성호 장비노후화
15 S-5044 AX-6 99.12.08 송재일 안전기준검사완료
16 S-5045 AX-7 99.12.08 송재일 
17 S-5046 AX-7 99.12.22 허민식 
18 S-5047 AX-6 00.01.21 박오화 
19 S-5048 AX-8 00.01.31 김문태 
20 S-5049 AX-7 00.02.23 김종각 
21 S-5050 AX-12 00.04.28 김성호 BURNER 없음
22 S-5051 AX-12 00.04.28 김성호 BURNER 없음
23 S-5052 AX-10 00.04.28 김성호 BURNER 없음
24 S-5053 LBL NEWSPAPER 02.06.11 광고그룹하나 안전기준검사준비중 
25 S-5054 AX-7 04.04.27 서정목 안전기준검사완료
26 S-5055 AX-7 04.04.27 서정목 안전기준검사완료 
27 S-5056 AX-7 04.04.27 서정목 안전기준검사완료 
28 S-5057 AX-7 04.04.27 서정목 안전기준검사완료 
29 S-5058 AX-7 04.04.27 서정목 안전기준검사준비중 
30 S-5059 AX-7 04.06.30 이승점 
31 S-5060 AX-8 05.10.24 스카이베너 
32 S-5061 AX-8 05.10.24 스카이베너 
33 S-5062 AX-8 05.10.24 스카이베너 
34 S-5063 AX-8 05.10.24 스카이베너 
35 S-5064 AX-6 05.10.24 스카이베너 
37 S-5065 AX-8 05.10.24 스카이베너 
38 S-5067 AX-8 05.10.24 스카이베너 
39 S-5068 AX-8 05.10.24 스카이베너 
40 S-5069 203T HIFLYER 05.10.31 미래스카이